FutureOption.net

Oсновни студии во Европа

Oсновни студии во Европа

Основните академски студии се нудат на универзитетите и колеџите ширум Европа на околу 3.000 образовни институции. Додипломските студии се нудат на официјалните јазици на европските државите, а бројот на студиски програми понудени на англиски јазик исто така расте.

Додипломските студии во Европа обично траат 3 или 4 години, во зависност од земјата. За одредени области на студии како што се медицина, фармација, ветерина, архитектура, итн., основните академски студии траат 5-6 години. Образовните системи во Европа се усогласени со Болоњскиот систем, ова ниво на студии генерално носи 180-240 ЕКТС, додека за интегрирани студии тие носат до 360 ЕКТС.

Основните академски студии во Европа се нудат од сите области на студии и се дизајнирани да обезбедат специфични знаења од тесно специјализирани области и научни дисциплини. Генерално ширум Европа на ова ниво на студии се стекнуваат квалификации BA (Bachelor of Arts) и BSc (Bachelor of Science), како и BBA (Bachelor of Business Administration), LLB (Bachelor of Laws), BEng (Bachelor of Engineering).

Школарина за основни студии

Школарините за основните академски студии варираат во зависност од државата, градот, образовната институција, областа на студии, како и студиската програма. Во повеќето европски земји, студентите кои доаѓаат од Европската унија, Европската економска област и Швајцарија плаќаат школарини како домашните студенти кои се движат од 1.000 евра, додека другите странски студенти плаќаат школарина која обично се движи од 4.000 до 20.000 евра годишно. Во некои земји, државните институции им наплаќаат на студентите само административни трошоци, додека школарината е бесплатна.

Услови и предности на основните студии во Европа

  • За упис на основни академски студии, генерално е потребно студентот да има стекнато средно образование и доказ дека има доволно познавање на јазикот на кој се изведува наставата.
  • Во Европа се наоѓаат некои од најдобро рангираните универзитети во светот, како и многу други образовни институции кои нудат признати и ценети дипломи и квалификации
  • На ниво на основни студии, се нудат студиски програми од сите научни дисциплини и генерално се карактеристични по тоа што се повеќе специјализирани и нудат фокусирано знаење
  • Европските образовни институции нудат различни методи на учење од традиционално до модерно и интерактивно, со кои студентите стекнуваат вредни теоретски и практични знаења и вештини, како и аналитичко и критичко размислување
  • Во повеќето европски земји, меѓународните студенти, со одредени ограничувања, имаат право на работа и на тој начин можност за усовршување на вештините и стекнување на вредно работно искуство
  • По завршувањето на студиите, многу европски земји им дозволуваат на студентите да го продолжат престојот за да најдат работа, а покрај тоа, многу студенти избираат да се запишат на постдипломски студии

Потребна Ви е помош за аплицирање за виза за ЕУ?

Пополни го прашалникот